وزارت علوم، تحقیقات و فناوری

موسسه آموزش عالی توس

غیر دولتی - غیر انتفاعی


گزارش تصویری از برگزاری (کارگاه و سمینارآموزشی کسب و کار فردای من)
موضوع: امور پژوهشی, امور فرهنگی, امور دانشجویی, واحد مشاوره
تاریخ : 98/10/11

گزارش تصویری از برگزاری (کارگاه و سمینارآموزشی کسب و کار فردای من)
مدرس : آقای مهندس تفضلی(مشاور و مدرس کسب و کار)
(واحد مشاوره موسسه آموزش عالی توس) دوشنبه 98/10/09