وزارت علوم، تحقیقات و فناوری

موسسه آموزش عالی توس

غیر دولتی - غیر انتفاعی


گزارش تصویری از مراسم اختتامیه و اعلام نتایج داوری کارگاه ساخت فضای سیال
موضوع: آموزش, امور فرهنگی, اخبار و فعالیت ها
تاریخ : 97/12/22

گزارش تصویری از مراسم اختتامیه و اعلام نتایج داوری کارگاه ساخت فضای سیال در موسسه آموزش عالی توس - آتلیه 101 - دوشنبه  97/12/20
رتبه ی اول: گروه برتر در اجرا و اخلاق
گروه آتلیه پاژ
رتبه ی دوم به صورت مشترک گروه برتر در مواجه درست با شکست و گروه برتر در سرعت اجرا :
گروه بارش خویشتن
گروه ریسمان
رتبه سوم : گروه برتر در انتخاب طرح
گروه حسین امانت
امید آنکه در راه نمانیم ...