وزارت علوم، تحقیقات و فناوری

موسسه آموزش عالی توس

غیر دولتی - غیر انتفاعی


یوم الله 13 آبان گرامی باد
موضوع: حوزه ریاست, امور فرهنگی
تاریخ : 97/08/13

در همه گرفتاریهایی که علیه ملت ما سامان داده شده است رد پای آمریکا وجود دارد.

13 آبان یادآور اصل استکبار ستیزی و مانع از تداوم تفکرات انحرافی در کشور است.