وزارت علوم، تحقیقات و فناوری

موسسه آموزش عالی توس

غیر دولتی - غیر انتفاعی


فیلم های ضبط شده کلاسهای آنلاین گروه ریاضی نیمسال دوم 98-99

(کلاس هاي آنلاين گروه رياضي مؤسسه آموزش عالی توس)

نیمسال دوم 98-99

 

جلسه  /   درس

ریاضی عمومی 1

ریاضی عمومی 2

ریاضی کاربردی

آمار و احتمالات مهندسی معادلات دیفرانسیل ریاضی مهندسی
جلسه اول 24 آبان 99

5 مهر 99

23 مهر 99 31 شهریور 99 12 آذر 99
جلسه دوم 1 آذر 99

12 مهر 99

28 مهر 99 7 مهر 99 19 آذر 99
جلسه سوم 8 آذر 99

12 مهر 99

5 آبان 99 7 مهر 99 26 آذر 99
جلسه چهارم 15 آذر 99

19 مهر 99

7 آبان 99 14 مهر 99 3 دی 99

جلسه پنجم

22 آذر 99 3 آبان 99 12 آبان 99 21 مهر 99 10 دی 99

جلسه ششم

29 آذر 99 10 آبان 99 19 آبان 99 21 مهر 99  

جلسه هفتم

6 دی 99 10 آبان 99 21 آبان 99 28 مهر 99  

جلسه هشتم

  17 آبان 99 26 آبان 99 5 آبان 99  

جلسه نهم

  24 آبان 99 3 آذر 99 5 آبان 99  

جلسه دهم

  24 آبان 99 5 آذر 99 12 آبان 99  

جلسه یازدهم

  1 آذر 99 10 آذر 99 19 آبان 99  

جلسه دوازدهم

  8 آذر 99 17 آذر 99 19 آبان 99  

جلسه سیزدهم

  8 آذر 99 19 آذر 99 26 آبان 99  
جلسه چهاردهم  

15 آذر 99

24 آذر 99 3 آذر 99  
جلسه پانزدهم   22 آذر 99 1 دی 99

10 آذر 99

 
جلسه شانزدهم   29 آذر 99 3 دی 99

17 آذر 99

 
جلسه هفدهم   6 دی 99 8 دی 99

17 آذر 99

 
جلسه هیجدهم   6 دی 99  

24 آذر 99

 
       

1 دی 99

 
       

1 دی 99

 
       

8 دی 99