وزارت علوم، تحقیقات و فناوری

موسسه آموزش عالی توس

غیر دولتی - غیر انتفاعی


فیلم های ضبط شده کلاسهای آنلاین گروه ریاضی نیمسال دوم 98-99

(کلاس هاي آنلاين گروه رياضي مؤسسه آموزش عالی توس)

نیمسال دوم 98-99

 

جلسه  /   درس

ریاضی عمومی 1 ریاضی عمومی 2 معادلات دیفرانسیل indecision indecision
جلسه اول

6 اردیبهشت 99

29 فروردین 99 1 اردیبهشت 99 --- ---
جلسه دوم

13 اردیبهشت 99

--- 8 اردیبهشت 99 --- ---
جلسه سوم

20 اردیبهشت 99

--- 8 اردیبهشت 99 --- ---
جلسه چهارم

27 اردیبهشت 99

--- 15 اردیبهشت 99 --- ---

جلسه پنجم

31 اردیبهشت 99 --- 22 اردیبهشت 99 --- ---

جلسه ششم

--- --- 22 اردیبهشت 99 --- ---

جلسه هفتم

--- --- 29 اردیبهشت 99 --- ---