وزارت علوم، تحقیقات و فناوری

موسسه آموزش عالی توس

غیر دولتی - غیر انتفاعی


فیلم های ضبط شده کلاسهای آنلاین گروه صنایع نیمسال اول 99-1400

(کلاس هاي آنلاين گروه صنايع مؤسسه آموزش عالی توس)

نیمسال اول 99- 1400

 

جلسه  /   درس

پروژه

(ایمنی صنعتی)

تحقیق در عملیات 2 سیستم های اطلاعات مدیریت مدیریت ریسک

مدیریت در سیستم های هوشمند ایمنی

جلسه اول 4 مهر 99 30 شهریور 99 4 مهر 99 4 مهر 99

18 مهر 99

جلسه دوم 11 مهر 99 6 مهر 99 11 مهر 99 11 مهر 99

2 آبان 99

جلسه سوم 18 مهر 99 13 مهر 99 18 مهر 99 18 مهر 99

9  آبان 99

جلسه چهارم 2 آبان 99 20 مهر 99 3 آبان 99 10 آبان 99

16 آبان 99

جلسه پنجم

9 آبان 99 11 آبان 99 10 آبان 99 23 آبان 99 23 آبان 99

جلسه ششم

16 آبان 99 25 آبان 99 17 آبان 99 30 آبان 99 30 آبان 99

جلسه هفتم

23 آبان 99 2 آذر 99 17 آبان 99 7 آذر 99 7 آذر 99

جلسه هشتم

30 آبان 99 9 آذر 99 1 آذر 99 14 آذر 99 14 آذر 99

جلسه نهم

7 آذر 99 16 آذر 99 1 آذر 99 21 آذر 99 21 آذر 99
جلسه دهم 14 آذر 99 23 آذر 99

8 آذر 99

21 آذر 99 28 آذر 99

جلسه یازدهم

21 آذر 99 7 دی 99 15 آذر 99 5 دی 99 5 دی 99
     

29 آذر 99

   
     

6 دی 99

   
           

 

 

 

 

جلسه  /   درس

مدیریت ایمنی در بحران سیستم های پایش ایمنی ّبرنامه ریزی و کنترل پروژه

اصول شبیه سازی

کنترل پروژه

مدیریت و پیاده سازی پروژه های ایمنی صنعتی

جلسه اول 18 مهر 99 8 مهر 99 19 مهر 99 29 شهریور 99

2 مهر 99

جلسه دوم 2 آبان 99 15 مهر 99 3 آبان 99 5 مهر 99

9 مهر 99

جلسه سوم 9 آبان 99 22 مهر 99 17 آبان 99 12 مهر 99

16 مهر 99

جلسه چهارم 16 آبان 99 6 آبان 99 1 آذر 99 19 مهر 99

23 مهر 99

جلسه پنجم

30 آبان 99 20 آبان 99 29 آذر 99 3 آبان 99 30 مهر 99

جلسه ششم

7 آذر 99 27 آبان 99 6 دی 99 17 آبان 99 7 آبان 99
جلسه هفتم 14  آذر 99 4 آذر 99   24 آبان 99

14 آبان 99

جلسه هشتم

21 آذر 99 11 آذر 99   1 آذر 99 21 آبان 99
جلسه نهم 28 آذر 99 18 آذر 99   8 آذر 99

28 آبان 99

جلسه دهم 5 دی 99 25 آذر 99   8 آذر 99

5 آذر 99

   

2 دی 99

  15  آذر 99 5 آذر 99
   

9 دی 99

  22 آذر 99 5 آذر 99
       

29 آذر 99

12 آذر 99
       

6 دی 99

19 آذر 99
         

26 آذر 99

 

        3 دی 99