وزارت علوم، تحقیقات و فناوری

موسسه آموزش عالی توس

غیر دولتی - غیر انتفاعی


فیلم های ضبط شده کلاسهای آنلاین گروه صنایع نیمسال دوم 98-99

(کلاس هاي آنلاين گروه صنايع مؤسسه آموزش عالی توس)

نیمسال دوم 98-99

 

جلسه  /   درس

مدیریت و پیاده سازی

پروژه های ایمنی صنعتی

مدیریت مواد خطرناک سیستم های اطلاعات مدیریت

تحلیل اثربخشی

سیستمهای ایمنی

ایمنی سیستمهای
تحت فشار
جلسه اول

29 فروردین 99

29 فروردین 99 4 اردیبهشت 99 29 فروردین 99 29 فروردین 99
جلسه دوم

12 اردیبهشت 99

5 اردیبهشت 99 18 اردیبهشت 99 5 اردیبهشت 99 5 اردیبهشت 99
جلسه سوم

12 اردیبهشت 99

12 اردیبهشت 99 --- 12 اردیبهشت 99 12 اردیبهشت 99
جلسه چهارم

9 خرداد 99

2 خرداد 99 --- 19 اردیبهشت 99 19 اردیبهشت 99

جلسه پنجم

23 خرداد 99 16 خرداد 99 --- 2 خرداد 99 2 خرداد 99

جلسه ششم

--- 23 خرداد 99 --- 9 خرداد 99 9 خرداد 99

جلسه هفتم

--- 30 خرداد 99 --- 16 خرداد 99 16 خرداد 99

جلسه هشتم

--- 6 تیر 99 --- 23 خرداد 99 23 خرداد 99

جلسه نهم

--- --- --- 30 خرداد 99 ---
جلسه دهم --- --- --- 6 تیر 99

---

جلسه یازدهم

      11 تیر 99  

 

 

 

جلسه  /   درس

ایمنی سیستم ایمنی در کشاورزی کاربرد کامپیوتر در ایمنی صنعتی

اصول شبیه سازی

ایمنی در مدارس
جلسه اول

29 فروردین 99

5 اردیبهشت 99 12 اردیبهشت 99 10 اردیبهشت 99 19 اردیبهشت 99
جلسه دوم

5 اردیبهشت 99

19 اردیبهشت 99 25 اردیبهشت 99 10 اردیبهشت 99

2 خرداد 99

جلسه سوم

12 اردیبهشت 99

2 خرداد 99 2 خرداد 99 17 اردیبهشت 99 30 خرداد 99
جلسه چهارم

2 خرداد 99

24 خرداد 99 8 خرداد 99 31 اردیبهشت 99 ---

جلسه پنجم

16 خرداد 99 30 خرداد 99 --- 7 خرداد 99 ---

جلسه ششم

23 خرداد 99     21 خرداد 99  
جلسه هفتم 30 خرداد 99

 

     

جلسه هشتم

6 تیر 99