وزارت علوم، تحقیقات و فناوری

موسسه آموزش عالی توس

غیر دولتی - غیر انتفاعی


فیلم های ضبط شده کلاسهای آنلاین گروه صنایع نیمسال اول 99-1400

(کلاس هاي آنلاين گروه صنايع مؤسسه آموزش عالی توس)

نیمسال اول 99- 1400

 

جلسه  /   درس

پروژه

(ایمنی صنعتی)

تحقیق در عملیات 2 سیستم های اطلاعات مدیریت مدیریت ریسک

مدیریت در سیستم های هوشمند ایمنی

جلسه اول 4 مهر 99 30 شهریور 99 4 مهر 99 4 مهر 99 18 مهر 99
جلسه دوم   6 مهر 99 11 مهر 99 11 مهر 99  
جلسه سوم     18 مهر 99 18 مهر 99  
جلسه چهارم          

جلسه پنجم

         

جلسه ششم

         

جلسه هفتم

         

جلسه هشتم

         

جلسه نهم

         
جلسه دهم          

جلسه یازدهم

         

 

 

 

جلسه  /   درس

مدیریت ایمنی در بحران ایمنی در کشاورزی کاربرد کامپیوتر در ایمنی صنعتی

اصول شبیه سازی

ایمنی در مدارس
جلسه اول 18 مهر 99     29 شهریور 99  
جلسه دوم       5 مهر 99  
جلسه سوم          
جلسه چهارم          

جلسه پنجم

         

جلسه ششم

         
جلسه هفتم          

جلسه هشتم