وزارت علوم، تحقیقات و فناوری

موسسه آموزش عالی توس

غیر دولتی - غیر انتفاعی


فیلم های ضبط شده کلاسهای آنلاین گروه علوم ورزشی نیمسال اول 99-1400

(کلاس هاي آنلاين گروه علوم ورزشی مؤسسه آموزش عالی توس)

نیمسال اول 99-1400

 

جلسه  /   درس

متون خارجی در علوم ورزشی

مقدمات مکانیک حرکت انسان

تاریخ تربیت بدنی و ورزش حرکت شناسی ورزشی مبانی مدیریت
جلسه اول 8 مهر 99 21 مهر 99

27 آبان 99

14 مهر 99 3 آبان 99
جلسه دوم 15 مهر 99 5 آبان 99

5 آذر 99

21 مهر 99 10 آبان 99
جلسه سوم 22 مهر 99 12 آبان 99

10 آذر 99

28 مهر 99 17 آبان 99
جلسه چهارم   3 آذر 99

 

5 آبان 99 24 آبان 99

جلسه پنجم

  10 آذر 99   12 آبان 99 1 آذر 99

جلسه ششم

  17 آذر 99   19 آبان 99 8 آذر 99

جلسه هفتم

      3 آذر 99 15 آذر 99

جلسه هشتم

      10 آذر 99 22 آذر 99

جلسه نهم

        29 آذر 99

جلسه دهم

        6 دی 99

جلسه یازدهم

         
جلسه دوازدهم          

 

 

 

جلسه  /   درس

آناتومی انسان مبانی و فلسفه تربیت بدنی و ورزش

ایمنی و بهداشتدر ورزش

مبانی کارآفرینی و

اشتغال زایی ورزشی

مقدمات بیومکانیک ورزشی
جلسه اول 25 آبان 99 20 آبان 99

11 آبان 99

19 آبان 99 28 مهر 99
جلسه دوم 2 آذر 99 27 آبان 99

18 آبان 99

19 آبان 99 5 آبان 99
جلسه سوم

9 آذر 99

4 آذر 99

9 آذر 99 19 آبان 99 12 آبان 99
جلسه چهارم

16 آذر 99

12 آذر 99   1 آذر 99 19 آبان 99

جلسه پنجم

23 آذر 99 19 آذر 99   1 آذر 99 10 آذر 99

جلسه ششم

  26 آذر 99   3 آذر 99 17 آذر 99

جلسه هفتم

  3 دی 99   3 آذر 99 18 آذر 99
جلسه هشتم  

10 دی 99

  8 آذر 99 18 آذر 99
جلسه نهم      

8 آذر 99

 
جلسه دهم      

8 آذر 99

 
جلسه یازدهم      

10 آذر 99

 
جلسه دوازدهم      

10 آذر 99

 
جلسه سیزدهم      

22 آذر 99

 
جلسه چهاردهم      

22 آذر 99

 
جلسه پانزدهم      

24 آذر 99

 
جلسه شانزدهم      

24 آذر 99

 
جلسه هفدهم      

29 آذر 99

 
جلسه هجدهم      

 1 دی 99

 
جلسه نوزدهم      

1 دی 99

 
جلسه بیستم      

6 دی 99