وزارت علوم، تحقیقات و فناوری

موسسه آموزش عالی توس

غیر دولتی - غیر انتفاعی


فیلم های ضبط شده کلاسهای آنلاین گروه علوم ورزشی نیمسال اول 99-1400

(کلاس هاي آنلاين گروه علوم ورزشی مؤسسه آموزش عالی توس)

نیمسال اول 99-1400

 

جلسه  /   درس

متون خارجی در علوم ورزشی

مقدمات مکانیک حرکت انسان

تاریخ تربیت بدنی و ورزش حرکت شناسی ورزشی مبانی مدیریت
جلسه اول 8 مهر 99 21 مهر 99   14 مهر 99  
جلسه دوم 15 مهر 99     21 مهر 99  
جلسه سوم 22 مهر 99        
جلسه چهارم          

جلسه پنجم

         

جلسه ششم

         

جلسه هفتم

         

جلسه هشتم

         

جلسه نهم

         

جلسه دهم

         

جلسه یازدهم

         
جلسه دوازدهم          

 

 

 

جلسه  /   درس

مبانی استعدادیابی فیزیک حرکات اصلاحی

فعالیت های بدنی و تندرستی

indecision
جلسه اول    

1 مهر 99

  ---
جلسه دوم    

8 مهر 99

  ---
جلسه سوم         ---
جلسه چهارم         ---

جلسه پنجم

        ---

جلسه ششم

        ---

جلسه هفتم

        ---
جلسه هشتم