وزارت علوم، تحقیقات و فناوری

موسسه آموزش عالی توس

غیر دولتی - غیر انتفاعی


فیلم های ضبط شده کلاسهای آنلاین گروه علوم ورزشی نیمسال دوم 98-99

(کلاس هاي آنلاين گروه علوم ورزشی مؤسسه آموزش عالی توس)

نیمسال دوم 98-99

 

جلسه  /   درس

حرکت شناسی ورزشی

تغذیه ورزش و

کنترل وزن

تاریخ تربیت بدنی و ورزش

ایمنی و بهداشت فردی

در ورزش

مبانی مدیریت
جلسه اول

1 اردیبهشت 99

2 اردیبهشت 99 1 اردیبهشت 99 31 فروردین 99 31 فروردین 99
جلسه دوم

8 اردیبهشت 99

9 اردیبهشت 99 8 اردیبهشت 99 7 اردیبهشت 99 14 اردیبهشت 99
جلسه سوم

15 اردیبهشت 99

16 اردیبهشت 99 15 اردیبهشت 99 14 اردیبهشت 99 28 اردیبهشت 99
جلسه چهارم

22 اردیبهشت 99

23 اردیبهشت 99 --- 11 خرداد 99 11 خرداد 99

جلسه پنجم

29 اردیبهشت 99 6 خرداد 99 --- 18 خرداد 99 18 خرداد 99

جلسه ششم

19 خرداد 99 13 خرداد 99 --- 25 خرداد 99 ---

جلسه هفتم

26 خرداد 99 20 خرداد 99 --- --- ---

جلسه هشتم

30 خرداد 99 3 تیر 99 --- --- ---

جلسه نهم

30 خرداد 99 --- --- --- ---

جلسه دهم

1 تیر 99        

جلسه یازدهم

2 تیر 99        
جلسه دوازدهم

11 تیر 99

       

 

 

 

جلسه  /   درس

مبانی استعدادیابی فیزیک حرکات اصلاحی

فعالیت های بدنی و تندرستی

indecision
جلسه اول

1 اردیبهشت 99

1 اردیبهشت 99 9 اردیبهشت 99 9 اردیبهشت 99 ---
جلسه دوم

8 اردیبهشت 99

--- 16 اردیبهشت 99 16 اردیبهشت 99 ---
جلسه سوم

15 اردیبهشت 99

--- 23 اردیبهشت 99 6 خرداد 99 ---
جلسه چهارم

---

--- 30اردیبهشت 99 27 خرداد 99 ---

جلسه پنجم

--- --- 3 خرداد 99 3 تیر 99 ---

جلسه ششم

--- ---- 6 خرداد 99 --- ---

جلسه هفتم

--- --- 13 خرداد 99 --- ---
جلسه هشتم

---

---

27 خرداد 99 ---