وزارت علوم، تحقیقات و فناوری

موسسه آموزش عالی توس

غیر دولتی - غیر انتفاعی


فیلم های ضبط شده کلاسهای آنلاین گروه علوم ورزشی نیمسال دوم 98-99

(کلاس هاي آنلاين گروه علوم ورزشی مؤسسه آموزش عالی توس)

نیمسال دوم 98-99

 

جلسه  /   درس

حرکت شناسی ورزشی

تغذیه ورزش و

کنترل وزن

تاریخ تربیت بدنی و ورزش

ایمنی و بهداشت فردی

در ورزش

مبانی مدیریت
جلسه اول

1 اردیبهشت 99

2 اردیبهشت 99 1 اردیبهشت 99 31 فروردین 99 31 فروردین 99
جلسه دوم

8 اردیبهشت 99

--- 8 اردیبهشت 99 7 اردیبهشت 99 14 اردیبهشت 99
جلسه سوم

15 اردیبهشت 99

--- 15 اردیبهشت 99 14 اردیبهشت 99 28 اردیبهشت 99
جلسه چهارم

22 اردیبهشت 99

--- --- --- ---

جلسه پنجم

29 اردیبهشت 99 --- --- --- ---

 

 

 

جلسه  /   درس

مبانی استعدادیابی فیزیک حرکات اصلاحی

فعالیت های بدنی و تندرستی

indecision
جلسه اول

1 اردیبهشت 99

1 اردیبهشت 99 9 اردیبهشت 99 9 اردیبهشت 99 ---
جلسه دوم

8 اردیبهشت 99

--- 16 اردیبهشت 99 16 اردیبهشت 99 ---
جلسه سوم

15 اردیبهشت 99

--- 23 اردیبهشت 99 6 خرداد 99 ---
جلسه چهارم

---

--- 30اردیبهشت 99 --- ---

جلسه پنجم

--- ---- 6 خرداد 99 ---