وزارت علوم، تحقیقات و فناوری

موسسه آموزش عالی توس

غیر دولتی - غیر انتفاعی


فیلم های ضبط شده کلاسهای آنلاین گروه عمران نیمسال دوم 98-99

(کلاس هاي آنلاين گروه عمران مؤسسه آموزش عالی توس)

نیمسال دوم 98-99

 

جلسه  /   درس

آب های
زیر زمینی
استاتیک اصول مهندسی فرودگاه اندرکنش خاک و سازه تعمیر و تقویت سازه ها
جلسه اول

1 اردیبهشت 99

2 اردیبهشت 99 3 اردیبهشت 99 3 اردیبهشت 99 31 فروردین 99
جلسه دوم

8 اردیبهشت 99

9 اردیبهشت 99 10 اردیبهشت 99 10 اردیبهشت 99 7 اردیبهشت 99
جلسه سوم

8 اردیبهشت 99

16 اردیبهشت 99 17 اردیبهشت 99 17 اردیبهشت 99 14 اردیبهشت 99
جلسه چهارم

15 اردیبهشت 99

23 اردیبهشت 99 --- 24 اردیبهشت 99 21 اردیبهشت 99
جلسه پنجم

15 اردیبهشت 99

30 اردیبهشت 99 --- 31 اردیبهشت 99 28 اردیبهشت 99

جلسه ششم

22 اردیبهشت 99 6 خرداد 99 --- --- ---

جلسه هفتم

29 اردیبهشت 99 --- --- --- ---

جلسه هشتم

29 اردیبهشت 99 --- --- --- ---

 

 

 

جلسه  /   درس

تکنولوژی بتن راه آهن رفتارهای خاک غیراشباع تقاضا در حمل و نقل مقاوت مصالح 1
جلسه اول

30 فروردین 99

3 اردیبهشت 99 3 اردیبهشت 99 4 اردیبهشت 99 31 فروردین 99
جلسه دوم

6 اردیبهشت 99

10 اردیبهشت 99 --- 11 اردیبهشت 99 14 اردیبهشت 99
جلسه سوم

13 اردیبهشت 99

17 اردیبهشت 99 --- 18 اردیبهشت 99 ---
جلسه چهارم

20 اردیبهشت 99

31 اردیبهشت 99 --- 25 اردیبهشت 99 ---

جلسه پنجم

28 اردیبهشت 99 --- --- 1 خرداد 99 ---

جلسه ششم

3 خرداد 99 --- --- --- ---

 

 

 

جلسه  /   درس

مدیریت و مقررات پیمان

ماشین آلات ساختمانی

در راهسازی

طراحی لرزه ای

سازه ها براساس عملکرد

اجزای ساختمان

روش های

مرمت ابنیه

جلسه اول

31 فروردین 99

31 فروردین 99 10 اردیبهشت 99 12 اردیبهشت 99 12 اردیبهشت 99
جلسه دوم

7 اردیبهشت 99

7 اردیبهشت 99 17 اردیبهشت 99 12 اردیبهشت 99 12 اردیبهشت 99
جلسه سوم

14 اردیبهشت 99

13 اردیبهشت 99 24 اردیبهشت 99 19 اردیبهشت 99 19 اردیبهشت 99
جلسه چهارم

21 اردیبهشت 99

21 اردیبهشت 99 31 اردیبهشت 99 19 اردیبهشت 99 19 اردیبهشت 99

جلسه پنجم

28 اردیبهشت 99 28 اردیبهشت 99 --- 2 خرداد 99 2 خرداد 99

 

 

---

 

جلسه  /   درس

مصالح ساختمانی

نگهداری، تعمیر و ترمیم سازه ها

روشهای تعمیر و نگهداری ساختمان

--- --- ---
جلسه اول

30 فروردین 99

23 اردیبهشت 99 --- --- ---
جلسه دوم

6 اردیبهشت 99

--- --- ---
جلسه سوم

13 اردیبهشت 99

--- --- --- ---
جلسه چهارم

20 اردیبهشت 99

--- --- --- ---

جلسه پنجم

27 اردیبهشت 99 ---      

جلسه ششم

3 خرداد 99 ---