وزارت علوم، تحقیقات و فناوری

موسسه آموزش عالی توس

غیر دولتی - غیر انتفاعی


فیلم های ضبط شده کلاسهای آنلاین گروه عمران نیمسال اول 99-1400

(کلاس هاي آنلاين گروه عمران مؤسسه آموزش عالی توس)

نیمسال اول 99- 1400

 

جلسه  /   درس

سازه های بنایی مقاوم

در برابر زلزله

ایستایی اصول مدیریت ساخت تحلیل سازه ها 2 سازه ها فولادی 2
جلسه اول 8 مهر 99 6 مهر 99 5 مهر 99 9 مهر 99 8 مهر 99
جلسه دوم         8 مهر 99
جلسه سوم          
جلسه چهارم          
جلسه پنجم          

جلسه ششم

         

جلسه هفتم

         

جلسه هشتم

         

جلسه نهم

         

جلسه دهم

         

جلسه یازدهم

         

جلسه دوازدهم

         

جلسه سیزدهم

         

جلسه چهاردهم

         

 

 

 

جلسه  /   درس

تکنولوژی بتن دینامیک رفتارهای خاک غیراشباع تقاضا در حمل و نقل مقاوت مصالح 1
جلسه اول   10 مهر 99      
جلسه دوم          
جلسه سوم          
جلسه چهارم          

جلسه پنجم

         

جلسه ششم

         

جلسه هفتم

         

جلسه هشتم

         

جلسه نهم

         

جلسه دهم

         

 

 

 

جلسه  /   درس

مدیریت و مقررات پیمان

ماشین آلات ساختمانی

در راهسازی

طراحی لرزه ای

سازه ها براساس عملکرد

اجزای ساختمان

روش های

مرمت ابنیه

جلسه اول          
جلسه دوم          
جلسه سوم          
جلسه چهارم          

جلسه پنجم

         

جلسه ششم

         

جلسه هفتم

         

جلسه هشتم

         

جلسه نهم

         

جلسه دهم

         

جلسه یازدهم

         

 

 

 

جلسه  /   درس

مصالح ساختمانی

نگهداری، تعمیر و ترمیم سازه ها

روشهای تعمیر و نگهداری ساختمان

کارگاه جوش --- ---
جلسه اول       --- ---
جلسه دوم       ---
جلسه سوم       --- ---
جلسه چهارم       --- ---

جلسه پنجم

      --- ---

جلسه ششم

      --- ---

جلسه هفتم

      --- ---

جلسه هشتم

         

جلسه نهم