وزارت علوم، تحقیقات و فناوری

موسسه آموزش عالی توس

غیر دولتی - غیر انتفاعی


فیلم های ضبط شده کلاسهای آنلاین گروه عمران نیمسال دوم 98-99

(کلاس هاي آنلاين گروه عمران مؤسسه آموزش عالی توس)

نیمسال دوم 98-99

 

جلسه  /   درس

آب های
زیر زمینی
استاتیک اصول مهندسی فرودگاه اندرکنش خاک و سازه تعمیر و تقویت سازه ها
جلسه اول

1 اردیبهشت 99

2 اردیبهشت 99 3 اردیبهشت 99 3 اردیبهشت 99 31 فروردین 99
جلسه دوم

8 اردیبهشت 99

9 اردیبهشت 99 10 اردیبهشت 99 10 اردیبهشت 99 7 اردیبهشت 99
جلسه سوم

8 اردیبهشت 99

16 اردیبهشت 99 17 اردیبهشت 99 17 اردیبهشت 99 14 اردیبهشت 99
جلسه چهارم

15 اردیبهشت 99

23 اردیبهشت 99 --- 24 اردیبهشت 99 21 اردیبهشت 99
جلسه پنجم

15 اردیبهشت 99

30 اردیبهشت 99 --- 31 اردیبهشت 99 28 اردیبهشت 99

جلسه ششم

22 اردیبهشت 99 6 خرداد 99 --- 7 خرداد 99 11 خرداد 99

جلسه هفتم

29 اردیبهشت 99 --- --- 21 خرداد 99 1 تیر 99

جلسه هشتم

29 اردیبهشت 99 --- --- 4 تیر 99 ---

جلسه نهم

12 خرداد 99 --- --- 4 تیر 99 ---

جلسه دهم

12 خرداد 99 --- --- 11 تیر 99 ---

جلسه یازدهم

26 خرداد 99 --- --- 18 تیر 99 ---

جلسه دوازدهم

26 خرداد 99 --- --- --- ---

جلسه سیزدهم

2 تیر 99        

جلسه چهاردهم

2 تیر 99        

 

 

 

جلسه  /   درس

تکنولوژی بتن راه آهن رفتارهای خاک غیراشباع تقاضا در حمل و نقل مقاوت مصالح 1
جلسه اول

30 فروردین 99

3 اردیبهشت 99 3 اردیبهشت 99 4 اردیبهشت 99 31 فروردین 99
جلسه دوم

6 اردیبهشت 99

10 اردیبهشت 99 --- 11 اردیبهشت 99 14 اردیبهشت 99
جلسه سوم

13 اردیبهشت 99

17 اردیبهشت 99 --- 18 اردیبهشت 99 ---
جلسه چهارم

20 اردیبهشت 99

31 اردیبهشت 99 --- 25 اردیبهشت 99 ---

جلسه پنجم

28 اردیبهشت 99 7 خرداد 99 --- 1 خرداد 99 ---

جلسه ششم

3 خرداد 99 4 تیر 99 --- 8 خرداد 99 ---

جلسه هفتم

10 خرداد 99 --- --- 22 خرداد 99 ---

جلسه هشتم

24 خرداد 99 --- --- 29 خرداد 99 ---

جلسه نهم

31 خرداد 99 --- --- 5 تیر 99 ---

جلسه دهم

7 تیر 99 --- --- 11 تیر 99 ---

 

 

 

جلسه  /   درس

مدیریت و مقررات پیمان

ماشین آلات ساختمانی

در راهسازی

طراحی لرزه ای

سازه ها براساس عملکرد

اجزای ساختمان

روش های

مرمت ابنیه

جلسه اول

31 فروردین 99

31 فروردین 99 10 اردیبهشت 99 12 اردیبهشت 99 12 اردیبهشت 99
جلسه دوم

7 اردیبهشت 99

7 اردیبهشت 99 17 اردیبهشت 99 12 اردیبهشت 99 12 اردیبهشت 99
جلسه سوم

14 اردیبهشت 99

13 اردیبهشت 99 24 اردیبهشت 99 19 اردیبهشت 99 19 اردیبهشت 99
جلسه چهارم

21 اردیبهشت 99

21 اردیبهشت 99 31 اردیبهشت 99 19 اردیبهشت 99 19 اردیبهشت 99

جلسه پنجم

28 اردیبهشت 99 28 اردیبهشت 99 7 خرداد 99 2 خرداد 99 2 خرداد 99

جلسه ششم

25 خرداد 99 11 خرداد 99 21 خرداد 99 9 خرداد 99 10 خرداد 99

جلسه هفتم

--- 18 خرداد 99 --- 16 خرداد 99 17 خرداد 99

جلسه هشتم

--- 25 خرداد 99 --- 23 خرداد 99 7 تیر 99

جلسه نهم

--- 1 تیر 99 --- 30 خرداد 99 ---

جلسه دهم

--- --- --- 6 تیر 99 ---

جلسه یازدهم

--- --- --- 6 تیر 99 ---

 

 

 

جلسه  /   درس

مصالح ساختمانی

نگهداری، تعمیر و ترمیم سازه ها

روشهای تعمیر و نگهداری ساختمان

کارگاه جوش --- ---
جلسه اول

30 فروردین 99

23 اردیبهشت 99 26 خرداد 99 --- ---
جلسه دوم

6 اردیبهشت 99

12 خرداد 99 28 خرداد 99 ---
جلسه سوم

13 اردیبهشت 99

19 خرداد 99 30 خرداد 99 --- ---
جلسه چهارم

20 اردیبهشت 99

--- 2 تیر 99 --- ---

جلسه پنجم

27 اردیبهشت 99 --- 2 تیر 99 --- ---

جلسه ششم

3 خرداد 99 --- 6 تیر 99 --- ---

جلسه هفتم

10 خرداد 99 --- --- --- ---

جلسه هشتم

17 خرداد 99 --- ---    

جلسه نهم

24 خرداد 99 --- ---