وزارت علوم، تحقیقات و فناوری

موسسه آموزش عالی توس

غیر دولتی - غیر انتفاعی


فیلم های ضبط شده کلاسهای آنلاین گروه عمران نیمسال اول 99-1400

(کلاس هاي آنلاين گروه عمران مؤسسه آموزش عالی توس)

نیمسال اول 99- 1400

 

جلسه  /   درس

سازه های بنایی مقاوم

در برابر زلزله

تکنولوژی عالی بتن مهندسی ترافیک پیشرفته تحلیل سازه ها 2 سازه ها فولادی 2
جلسه اول 8 مهر 99 17 آبان 99 24 مهر 99

9 مهر 99 

8 مهر 99
جلسه دوم 16مهر 99 24 آبان 99 1 آبان 99

16 مهر 99

8 مهر 99
جلسه سوم 22 مهر 99 1 آذر 99 8 آبان 99

23 مهر 99

15 مهر 99
جلسه چهارم 20 آبان 99 8 آذر 99 15 آبان 99

30 مهر 99

22 مهر 99
جلسه پنجم 27 آبان 99 15 آذر 99 15 آبان 99

30 مهر 99

29 مهر 99

جلسه ششم

4 آذر 99 22 آذر 99 22 آبان 99 7 آبان 99 6 آبان 99

جلسه هفتم

11 آذر 99 29 آذر 99 29 آبان 99 14 آبان 99 20 آبان 99

جلسه هشتم

25 آذر99 6 دی 99 6 آذر 99 21 آبان 99 27 آبان 99

جلسه نهم

2 دی 99 13 دی 99 13 آذر 99 28 آبان 99 4 آذر 99

جلسه دهم

9 دی 99 20 دی 99 20 آذر 99 5 آذر 99 11 آذر 99

جلسه یازدهم

16 دی 99 27 دی 99 27 آذر 99 12 آذر 99 2 دی 99

جلسه دوازدهم

23 دی 99   4 دی 99 26 آذر 99 9 دی 99

جلسه سیزدهم

    11 دی 99 3 دی 99 16 دی 99

جلسه چهاردهم

    18 دی 99 10 دی 99  
      25 دی 99

17 دی 99

 
       

 

 
       

 

 

 

 

 

جلسه  /   درس

 رسم فنی و نقشه کشی ساختمان دینامیک دینامیک سازه - دینامیک خاک ریاضیات عالی مهندسی مقاومت مصالح 1
جلسه اول 25 آبان 99 10 مهر 99 21 آبان 99

21 آبان 99

24 مهر 99
جلسه دوم

2 آذر 99

24 مهر 99 28 آبان 99 28 آبان 99  
جلسه سوم

23 آذر 99

1 آبان 99 5 آبان 99 5 آذر 99  
جلسه چهارم

 

8 آبان 99 12 آذر 99 12 آذر 99  

جلسه پنجم

  15 آبان 99 19 آذر 99 19 آذر 99  

جلسه ششم

  6 آذر 99 3 دی 99 26 آذر 99  

جلسه هفتم

  11 دی 99 10 دی 99 14 دی 99  

جلسه هشتم

  18 دی 99 17 دی 99 17 دی 99  

جلسه نهم

      21 دی 99  

جلسه دهم

     

24 دی 99

 
       

1 بهمن 99

 
       

 

 

 

 

 

جلسه  /   درس

مدیریت و مقررات پیمان

ماشین آلات ساختمانی

در راهسازی

طراحی لرزه ای

سازه ها براساس عملکرد

اجزای ساختمان

روش های

مرمت ابنیه

جلسه اول          
جلسه دوم          
جلسه سوم          
جلسه چهارم          

جلسه پنجم

         

جلسه ششم

         

جلسه هفتم

         

جلسه هشتم

         

جلسه نهم

         

جلسه دهم

         

جلسه یازدهم

         

 

 

 

جلسه  /   درس

مصالح ساختمانی

---

--- --- ---
جلسه اول

15 مهر 99

    --- ---
جلسه دوم 27 آبان 99     ---
جلسه سوم

4 آذر 99

    --- ---
جلسه چهارم

11 آذر 99

    --- ---

جلسه پنجم

18 آذر 99     --- ---

جلسه ششم

2 دی 99        

جلسه نهم