وزارت علوم، تحقیقات و فناوری

موسسه آموزش عالی توس

غیر دولتی - غیر انتفاعی


فیلم های ضبط شده کلاسهای آنلاین گروه مدیریت بازرگانی نیمسال اول 99-1400

(کلاس هاي آنلاين گروه مديريت بازرگاني مؤسسه آموزش عالی توس)

نیمسال اول 99-1400

 

جلسه  /   درس

آمار و احتمالات

و کاربرد آن در مدیریت

آشنایی با مدیریت کسب و کار

حسابداری صنعتی اخلاق حرفه ای در مدیریت با رویکرد اسلامی

زبان تخصصی

فنون تجزیه و تحلیل و طراحی سیستم ها

جلسه اول 6 مهر 99

8 مهر 99

30 شهریور 99 22 مهر 99 31 شهریور 99 31 شهریور 99
جلسه دوم     6 مهر 99   7 مهر 99

7 مهر 99

جلسه سوم          

14 مهر 99

جلسه چهارم          

21 مهر 99

جلسه پنجم

           

جلسه ششم

           

جلسه هفتم

           

جلسه هشتم

           
جلسه نهم            

جلسه دهم

           

جلسه یازدهم

           

جلسه دوازدهم

           

جلسه سیزدهم