وزارت علوم، تحقیقات و فناوری

موسسه آموزش عالی توس

غیر دولتی - غیر انتفاعی


فیلم های ضبط شده کلاسهای آنلاین گروه مدیریت بازرگانی نیمسال دوم 98-99

(کلاس هاي آنلاين گروه مديريت بازرگاني مؤسسه آموزش عالی توس)

نیمسال دوم 98-99

 

جلسه  /   درس

آمار و احتمالات

و کاربرد آن در مدیریت

احکام

کسب و کار

کاربرد کامپیوتر

در مدیریت

مدیریت رفتار سازمانی

اقتصاد کلان

اقتصاد عمومی 2

مبانی سازمان و مدیریت

اصول مدیریت و تئوری سازمان

جلسه اول

30 فروردین 99

1 اردیبهشت 99 30 فروردین 99 30 فروردین 99 30 فروردین 99 30 فروردین 99
جلسه دوم

31 فروردین 99

1 اردیبهشت 99 30 فروردین 99 6 اردیبهشت 99 13 اردیبهشت 99 6 اردیبهشت 99
جلسه سوم

31 فروردین 99

--- 13 اردیبهشت 99 13 اردیبهشت 99 28 اردیبهشت 99 13 اردیبهشت 99
جلسه چهارم

11 خرداد 99

--- 13 اردیبهشت 99 20 اردیبهشت 99 10 خرداد 99 13 اردیبهشت 99

جلسه پنجم

11 خرداد 99 --- 27 اردیبهشت 99 20 اردیبهشت 99 17 خرداد 99 20 اردیبهشت 99

جلسه ششم

18 خرداد 99 --- 27 اردیبهشت 99 27 اردیبهشت 99 17 خرداد 99 27 اردیبهشت 99

جلسه هفتم

18 خرداد 99 ---- 6 خرداد 99 11 خرداد 99 31 خرداد 99 27 اردیبهشت 99

جلسه هشتم

25 خرداد 99 --- 10 خرداد 99 24 خرداد 99 --- 6 خرداد 99
جلسه نهم 25 خرداد 99 --- 10 خرداد 99

---

--- 10 خرداد 99

جلسه دهم

    17 خرداد 99     17 خرداد 99

جلسه یازدهم

    24 خرداد 99      

جلسه دوازدهم

    24 خرداد 99      

جلسه سیزدهم

    31 خرداد 99