وزارت علوم، تحقیقات و فناوری

موسسه آموزش عالی توس

غیر دولتی - غیر انتفاعی


فیلم های ضبط شده کلاسهای آنلاین گروه مدیریت بازرگانی نیمسال اول 99-1400

(کلاس هاي آنلاين گروه مديريت بازرگاني مؤسسه آموزش عالی توس)

نیمسال اول 99-1400

 

جلسه  /   درس

آمار و احتمالات

و کاربرد آن در مدیریت

اقتصاد خرد

حسابداری صنعتی

اخلاق حرفه ای در مدیریت

با رویکرد اسلامی

زبان تخصصی

فنون تجزیه و تحلیل

و طراحی سیستم ها

جلسه اول 6 مهر 99

21 آبان 99

30 شهریور 99 22 مهر 99 31 شهریور 99 31 شهریور 99
جلسه دوم 13 مهر 99 5 آذر 99 6 مهر 99 5 آبان 99 7 مهر 99

7 مهر 99

جلسه سوم 21 مهر 99 5 آذر 99 13 مهر 99 12 آبان 99 14 مهر 99

14 مهر 99

جلسه چهارم 27 مهر 99 12 آذر 99 20 مهر 99 19 آبان 99 21 مهر 99

21 مهر 99

جلسه پنجم

11 آبان 99   20 مهر 99 26 آبان 99 28 مهر 99 28 مهر 99

جلسه ششم

25 آبان 99   27 مهر 99  3 آذر 99 5 آبان 99 5 آبان 99

جلسه هفتم

2 آذر 99   11 آبان 99 10 آذر 99 12 آبان 99 12 آبان 99

جلسه هشتم

9 آذر 99   18 آبان 99 17 آذر 99 19 آبان 99 19 آبان 99
جلسه نهم

16 آذر 99

  18 آبان 99 17 آذر 99 3 آذر 99 26 آبان 99

جلسه دهم

23 آذر 99   18 آبان 99 1 دی 99 10 آذر 99 3 آذر 99

جلسه یازدهم

30 آذر 99   25 آبان 99 8 دی 99 17 آذر 99 10 آذر 99

جلسه دوازدهم

    25 آبان 99   24 آذر 99 17 آذر 99

جلسه سیزدهم

    2 آذر 99     24 آذر 99
جلسه چهاردهم  

 

2 آذر 99

    1 دی 99
جلسه پانزدهم  

 

2 آذر 99      
جلسه شانزدهم  

 

2 آذر 99      
جلسه هفدهم  

 

2 آذر 99

     
جلسه هیجدهم    

16 آذر 99

     
جلسه نوزدهم    

16 آذر 99

     
جلسه بیستم    

16 آذر 99

     
جلسه 21م    

30 آذر 99

     
جلسه 22م    

30 آذر 99

     
جلسه 23م    

30 آذر 99

     
جلسه 24م    

7 دی 99

     
جلسه 25م    

7 دی 99

     
             
             
             
             
             

 

 

 

جلسه  /   درس

اصول حسابداری 1

اصول و مبانی سازمان مدیریت از دیدگاه اسلام

کنترل کیفیت آماری

مباني برنامه ريزي پيشرفت و عدالت

---

---

جلسه اول

26 آبان 99 21 آبان 99 8 آبان 99 30 شهریور 99    

جلسه دوم

3 آذر 99 21 آبان 99 15 آبان 99 13 مهر 99  

 

جلسه سوم

10 آذر 99

5 آذر 99 19 آبان 99 20 مهر 99  

 

جلسه چهارم

17 آذر 99 12 آذر 99 29 آبان 99 20 مهر 99  

 

جلسه پنجم

24 آذر 99 19 آذر 99 6 آذر 99 21 آبان 99    

جلسه ششم

24  آذر 99 26 آذر 99 10 آذر 99 25 آبان 99    

جلسه هفتم

1 دی 99 3 دی 99 13 آذر 99 30 آبان 99    

جلسه هشتم

8 دی 99   20 آذر 99 2 آذر 99    
جلسه نهم    

27 آذر 99

2 آذر 99    

جلسه دهم

    4 دی 99 9 آذر 99    

جلسه یازدهم

      16 آذر 99    

جلسه دوازدهم

      16 آذر 99    

جلسه سیزدهم

      26 آذر 99    
جلسه چهاردهم      

30 آذر 99

   
جلسه پانزدهم      

30 آذر 99

   
جلسه شونزدهم      

7 دی 99

   
جلسه هفدهم