وزارت علوم، تحقیقات و فناوری

موسسه آموزش عالی توس

غیر دولتی - غیر انتفاعی


فیلم های ضبط شده کلاسهای آنلاین گروه معماری نیمسال دوم 98-99

(کلاس هاي آنلاين گروه معماری مؤسسه آموزش عالی توس)

نیمسال دوم 98-99

 

جلسه  /   درس

طراحی معماری 5

فرایند طراحی در معماری

تحلیل فضاهای شهری

متره و برآورد مصالح ساختمانی

آشنایی با معماری

اسلامی 1 و 2

جلسه اول

30 فروردین 99

4 اردیبهشت 99 1 اردیبهشت 99 30 فروردین 99 3 اردیبهشت 99
جلسه دوم

3 اردیبهشت 99

11 اردیبهشت 99 22 اردیبهشت 99 30 فروردین 99 10 اردیبهشت 99
جلسه سوم

6 اردیبهشت 99

18 اردیبهشت 99 29 اردیبهشت 99 6 اردیبهشت 99 24 اردیبهشت 99
جلسه چهارم

10 اردیبهشت 99

25 اردیبهشت 99 12 خرداد 99 --- 31 اردیبهشت 99

جلسه پنجم

13 اردیبهشت 99 1 خرداد 99 19 خرداد 99 --- 7 خرداد 99

جلسه ششم

17 اردیبهشت 99 8 خرداد 99 2 تیر 99 --- 21 خرداد 99

جلسه هفتم

20 اردیبهشت 99 18 خرداد 99 --- --- 4 تیر 99

جلسه هشتم

20 اردیبهشت 99 22 خرداد 99 --- --- 18 تیر 99

جلسه نهم

20 اردیبهشت 99 --- --- --- ---

جلسه دهم

27 اردیبهشت 99 --- --- --- ---

جلسه یازدهم

3 خرداد 99        

 

 

 

جلسه  /   درس

ایستایی روش طراحی و تولید صنعتی نقشه برداری indecision

indecision

جلسه اول 1 اردیبهشت 99

6 اردیبهشت 99

31 خرداد 99 --- ---
جلسه دوم 22 اردیبهشت 99

6 اردیبهشت 99

--- --- ---
جلسه سوم ---

13 اردیبهشت 99

--- --- ---
جلسه چهارم

---

27 اردیبهشت 99 --- --- ---

جلسه پنجم

  3 خرداد 99