وزارت علوم، تحقیقات و فناوری

موسسه آموزش عالی توس

غیر دولتی - غیر انتفاعی


فیلم های ضبط شده کلاسهای آنلاین گروه معماری نیمسال اول 99-1400

(کلاس هاي آنلاين گروه معماری مؤسسه آموزش عالی توس)

نیمسال اول 99-1400

 

جلسه  /   درس

آشنایی با معماری معاصر

آشنایی با معماری جهان

متره و برآورد مصالح ساختمانی

آشنایی با معماری

اسلامی 1 و 2

جلسه اول 7 مهر 99 3 مهر 99

 

  3 مهر 99
جلسه دوم   3 مهر 99

 

   
جلسه سوم   10 مهر 99

 

   
جلسه چهارم    

 

   

جلسه پنجم

         

جلسه ششم

         

جلسه هفتم

         

جلسه هشتم

         

جلسه نهم

         

جلسه دهم

         

جلسه یازدهم

         

 

 

 

جلسه  /   درس

ایستایی مقدمات طراحی 1 مقدمات طراحی 2 مقدمات طراحی 3

indecision

جلسه اول 6 مهر 99

 

28 مهر 99 12 مهر 99 ---
جلسه دوم 15 مهر 99

 

--- 27 مهر 99 ---
جلسه سوم 20 مهر 99

 

--- --- ---
جلسه چهارم 27 مهر 99

 

--- --- ---

جلسه پنجم