وزارت علوم، تحقیقات و فناوری

موسسه آموزش عالی توس

غیر دولتی - غیر انتفاعی


معاونت پژوهشی و فناوری

 • معاون پژوهشی و فناوری

  معاون پژوهشی و فناوری

  سرکارخانم دکتر راحله ناصریان
  مرتبه علمی: استادیار گروه عمران موسسه آموزش عالی توس
  دکتری: مهندسی عمران-سازه از دانشگاه فردوسی مشهد
  کارشناسی ارشد: مهندسی عمران-سازه از دانشگاه تهران
  کارشناسی: مهندسی عمران از دانشگاه یزد
  سوابق آموزشی و پژوهشی: بیش از 5 سال سابقه تدریس
  سوابق اجرایی: مدیرگروه عمران موسسه آموزش عالی توس
  تألیفات: بیش از 12 مقاله علمی علمی پژوهشی