وزارت علوم، تحقیقات و فناوری

موسسه آموزش عالی توس

غیر دولتی - غیر انتفاعی


معاون فرهنگی

 • مشاور عالی

  مشاور عالی

  مشاور عالی
  جناب آقای شجاع

 • آقای دکتر کریم عبداللهی نژاد

  آقای دکتر کریم عبداللهی نژاد

  مرتبه علمی: استاد تمام دانشکده الهیات دانشگاه فردوسی مشهد
  رشته تحصیلی: خبرگان
  سوابق آموزشی و پژوهشی: بیش از 20 سال عضو هیأت علمی دانشگاه فردوسی مشهد
  سوابق اجرایی: ریاست دانشکده الهیات دانشگاه فردوسی، مدیریت گروه و سرپرستی تحصیلات تکمیلی دانشکده الهیات
  تألیفات: دارای 7 جلد کتاب و بیش از 20 مقاله علمی، پژوهشی و ترویجی