وزارت علوم، تحقیقات و فناوری

موسسه آموزش عالی توس

غیر دولتی - غیر انتفاعی


فیلم های ضبط شده کلاسهای آنلاین گروه کامپیوتر نیمسال دوم 98-99

(کلاس هاي آنلاين گروه کامپيوتر مؤسسه آموزش عالی توس)

نیمسال دوم 98-99

 

جلسه  /   درس

کارگاه
برنامه نویســی پیشرفته
ساختمان داده ها و الگوریتم طراحی الگوریتم ها مبانی اینترنت

کارگاه شبکه های

محلی کامپیوتر

جلسه اول

1 اردیبهشت 99

1 اردیبهشت 99 4 اردیبهشت 99 2 اردیبهشت 99 2 اردیبهشت 99
جلسه دوم

8 اردیبهشت 99

6 اردیبهشت 99 4 اردیبهشت 99 23 اردیبهشت 99 ---
جلسه سوم

22 اردیبهشت 99

8 اردیبهشت 99 11 اردیبهشت 99 --- ---
جلسه چهارم

29 اردیبهشت 99

15 اردیبهشت 99 25 اردیبهشت 99 --- ---

جلسه پنجم

--- 20 اردیبهشت 99 1 خرداد 99 --- ---
جلسه ششم ---

22 اردیبهشت 99

1 خرداد 99 --- ---

جلسه هفتم

--- 29 اردیبهشت 99 1 خرداد 99 --- ---

جلسه هشتم

  3 خرداد 99      

 

 

 

جلسه  /   درس

شیوه ارائه مطالب

روش پژوهشی و ارائه

زبان تخصصی - زبان فنی

مباحث ویژه

نظریه زبان ها و ماشین

اصول کامپایلر

شبیه سازی کامپیوتری

پایــگاه داده ها

جلسه اول

31 فروردین 99

1 اردیبهشت 99 30 فروردین 99 30 فروردین 99 3 اردیبهشت 99
جلسه دوم

7 اردیبهشت 99

8 اردیبهشت 99 13 اردیبهشت 99 31 فروردین 99 24 اردیبهشت 99
جلسه سوم

14 اردیبهشت 99

15 اردیبهشت 99 20 اردیبهشت 99 31 فروردین 99 24 اردیبهشت 99
جلسه چهارم

21 اردیبهشت 99

29 اردیبهشت 99 27 اردیبهشت 99 7 اردیبهشت 99 30 اردیبهشت 99
جلسه پنجم 28 اردیبهشت 99 --- 3 خرداد 99

13 اردیبهشت 99

---
جلسه ششم --- --- ---

14 اردیبهشت 99

---

 

 

 

جلسه  /   درس

برنامه نویسی پیشرفته 2 جبر خطی

مبانی کامپیوتر و برنامه سازی

برنامه سازی پیشرفته 1

معماری کامپیوتر

طراحی و پیاده سازی

زبان های برنامه نویسی

جلسه اول

30 فروردین 99

1 اردیبهشت 99 9 اردیبهشت 99 7 اردیبهشت 99 10 اردیبهشت 99
جلسه دوم

31 فروردین99

8 اردیبهشت 99 14 اردیبهشت 99 14 اردیبهشت 99 16 اردیبهشت 99
جلسه سوم

31 فروردین 99

15 اردیبهشت 99 23 اردیبهشت 99 28 اردیبهشت 99 23 اردیبهشت 99
جلسه چهارم

7 اردیبهشت 99

15 ازدیبهشت 99 --- --- 29 اردیبهشت 99

جلسه پنجم

13 اردیبهشت 99 22 اردیبهشت 99 --- --- ---

جلسه ششم

14 اردیبهشت 99 29 اردیبهشت 99 --- --- ---

جلسه هفتم

21 اردیبهشت 99 29 اردیبهشت 99 --- --- ---

جلسه هشتم

27 اردیبهشت 99 --- --- --- ---

جلسه نهم

27 اردیبهشت 99 --- --- --- ---

 

 

 

جلسه  /   درس

برنامه سازی سیستم

(مباحث ویژه)

ریاضی گسسته --- --- ---

جلسه اول

10 اردیبهشت 99 11 اردیبهشت 99 --- --- ---

جلسه دوم

--- 18 اردیبهشت 99 --- --- ---

جلسه سوم

--- 18 اردیبهشت 99 --- --- ---

جلسه چهارم

--- 25 اردیبهشت 99 --- --- ---

جلسه پنجم

  1 خرداد 99