وزارت علوم، تحقیقات و فناوری

موسسه آموزش عالی توس

غیر دولتی - غیر انتفاعی


فیلم های ضبط شده کلاسهای آنلاین گروه کامپیوتر نیمسال اول 99-1400

(کلاس هاي آنلاين گروه کامپيوتر مؤسسه آموزش عالی توس)

نیمسال اول 99-1400

 

جلسه  /   درس

کارگاه
برنامه نویســی پیشرفته
ساختمان داده ها و الگوریتم برنامه نویسی پیشرفته 2 زبان ماشین و اسمبلی

اصول طراحی

پایگاه داده ها

جلسه اول 9 مهر 99

6 مهر 99

5 مهر 99 1 مهر 99 13 مهر 99
جلسه دوم 16 مهر 99

12 مهر 99

14 مهر 99 8 مهر 99 15 مهر 99
جلسه سوم 23 مهر 99

13 مهر 99

19 مهر 99 12 مهر 99 20 مهر 99
جلسه چهارم  

20 مهر 99

28 مهر 99 15 مهر 99 27 مهر 99

جلسه پنجم

  27 مهر 99   19 مهر 99 29 مهر 99
جلسه ششم      

22 مهر 99

 

جلسه هفتم

      29 مهر 99  

جلسه هشتم

         

جلسه نهم

         

جلسه دهم

         

جلسه یازدهم

         
جلسه دوازدهم          

جلسه سیزدهم

         

جلسه چهاردهم

         

 

 

 

جلسه  /   درس

برنامه نویسی

مبتنی بر وب

گرافیک کامپیوتری 1

سیستم عامل

سخت افزار

مدارهای الکتریکی و الکترونیکی

جلسه اول

29 شهریور 99

3 مهر 99 3 مهر 99 13 مهر 99 15 مهر 99
جلسه دوم

6 مهر 99

8 مهر 99 3 مهر 99 16 مهر 99 22 مهر 99
جلسه سوم 13 مهر 99

15 مهر 99

8 مهر 99 20 مهر 99 23 مهر 99
جلسه چهارم 20 مهر 99

15 مهر 99

10 مهر 99 27 مهر 99 29 مهر 99
جلسه پنجم 20 مهر 99 22 مهر 99

10 مهر 99

   
جلسه ششم 27 مهر 99

29 مهر 99

22 مهر 99    
جلسه هفتم    

24 مهر 99

   
جلسه هشتم    

24 مهر 99

   
جلسه نهم    

 

   
جلسه دهم    

 

   

جلسه یازدهم

         

جلسه دوازدهم

         

 

 

 

 

 

جلسه  /   درس

کارگاه شبکه های محلی کامپیوتر مهندسی اینترنت

---

---

---

جلسه اول 31 شهریور 99 21 مهر 99      
جلسه دوم 7 مهر 99 28 مهر 99      
جلسه سوم 14 مهر 99        
جلسه چهارم          
جلسه پنجم          
جلسه ششم          
جلسه هفتم          
جلسه هشتم          
جلسه نهم          
جلسه دهم    

 

   

جلسه یازدهم

         

جلسه دوازدهم