وزارت علوم، تحقیقات و فناوری

موسسه آموزش عالی توس

غیر دولتی - غیر انتفاعی


فیلم های ضبط شده کلاسهای آنلاین گروه کامپیوتر نیمسال دوم 98-99

(کلاس هاي آنلاين گروه کامپيوتر مؤسسه آموزش عالی توس)

نیمسال دوم 98-99

 

جلسه  /   درس

کارگاه
برنامه نویســی پیشرفته
ساختمان داده ها و الگوریتم طراحی الگوریتم ها مبانی اینترنت

کارگاه شبکه های

محلی کامپیوتر

جلسه اول

1 اردیبهشت 99

1 اردیبهشت 99 4 اردیبهشت 99 2 اردیبهشت 99 2 اردیبهشت 99
جلسه دوم

8 اردیبهشت 99

6 اردیبهشت 99 4 اردیبهشت 99 23 اردیبهشت 99 ---
جلسه سوم

22 اردیبهشت 99

8 اردیبهشت 99 11 اردیبهشت 99 13 خرداد 99 ---
جلسه چهارم

29 اردیبهشت 99

15 اردیبهشت 99 25 اردیبهشت 99 20 خرداد 99 ---

جلسه پنجم

12 خرداد 99 20 اردیبهشت 99 1 خرداد 99 22 خرداد 99 ---
جلسه ششم 19 خرداد 99

22 اردیبهشت 99

1 خرداد 99 28 خرداد 99 ---

جلسه هفتم

26 خرداد 99 29 اردیبهشت 99 1 خرداد 99 28 خرداد 99 ---

جلسه هشتم

2 تیر 99 3 خرداد 99 8 خرداد 99 3 تیر 99 ---

جلسه نهم

--- 12 خرداد 99 29 خرداد 99 5 تیر 99 ---

جلسه دهم

--- 17 خرداد 99 29 خرداد 99 --- ---

جلسه یازدهم

--- 26 خرداد 99 5 تیر 99 --- ---
جلسه دوازدهم

---

31 خرداد 99 5 تیر 99 --- ---

جلسه سیزدهم

  2 تیر 99 11 تیر 99    

جلسه چهاردهم

    11 تیر 99    

 

 

 

جلسه  /   درس

شیوه ارائه مطالب

روش پژوهشی و ارائه

زبان تخصصی - زبان فنی

مباحث ویژه

نظریه زبان ها و ماشین

اصول کامپایلر

شبیه سازی کامپیوتری

پایــگاه داده ها

جلسه اول

31 فروردین 99

1 اردیبهشت 99 30 فروردین 99 30 فروردین 99 3 اردیبهشت 99
جلسه دوم

7 اردیبهشت 99

8 اردیبهشت 99 13 اردیبهشت 99 31 فروردین 99 24 اردیبهشت 99
جلسه سوم

14 اردیبهشت 99

15 اردیبهشت 99 20 اردیبهشت 99 31 فروردین 99 24 اردیبهشت 99
جلسه چهارم

21 اردیبهشت 99

29 اردیبهشت 99 27 اردیبهشت 99 7 اردیبهشت 99 30 اردیبهشت 99
جلسه پنجم 28 اردیبهشت 99 12 خرداد 99 3 خرداد 99

13 اردیبهشت 99

7 خرداد 99
جلسه ششم 11 خرداد 99 19 خرداد 99 17 خرداد 99

14 اردیبهشت 99

7 خرداد 99
جلسه هفتم 18 خرداد 99 26 خرداد 99 24 خرداد 99

10 خرداد 99

21 خرداد 99
جلسه هشتم 25 خرداد 99 2 تیر 99 31 خرداد 99

11 خرداد 99

21 خرداد 99
جلسه نهم

1 تیر 99

9 تیر 99 --- 25 خرداد 99 4 تیر 99
جلسه دهم

---

--- --- 1 تیر 99 4 تیر 99

جلسه یازدهم

--- --- --- 7 تیر 99 11 تیر 99

جلسه دوازدهم

--- --- --- --- 18 تیر 99

 

 

 

جلسه  /   درس

برنامه نویسی پیشرفته 2 جبر خطی

مبانی کامپیوتر و برنامه سازی

برنامه سازی پیشرفته 1

معماری کامپیوتر

طراحی و پیاده سازی

زبان های برنامه نویسی

جلسه اول

30 فروردین 99

1 اردیبهشت 99 9 اردیبهشت 99 7 اردیبهشت 99 10 اردیبهشت 99
جلسه دوم

31 فروردین99

8 اردیبهشت 99 14 اردیبهشت 99 14 اردیبهشت 99 16 اردیبهشت 99
جلسه سوم

31 فروردین 99

15 اردیبهشت 99 23 اردیبهشت 99 28 اردیبهشت 99 23 اردیبهشت 99
جلسه چهارم

7 اردیبهشت 99

15 ازدیبهشت 99 --- 11 خرداد 99 29 اردیبهشت 99

جلسه پنجم

13 اردیبهشت 99 22 اردیبهشت 99 --- 18 خرداد 99 20 خرداد 99

جلسه ششم

14 اردیبهشت 99 29 اردیبهشت 99 --- --- ---

جلسه هفتم

21 اردیبهشت 99 29 اردیبهشت 99 --- --- ---

جلسه هشتم

27 اردیبهشت 99 12 خرداد 99 --- --- ---

جلسه نهم

27 اردیبهشت 99 12 خرداد 99 --- --- ---

جلسه دهم

10 خرداد 99 19 خرداد 99 --- --- ---
جلسه یازدهم

11 خرداد 99

26 خرداد 99 --- --- ---

جلسه دوازدهم

18 خرداد 99 --- --- --- ---

جلسه سیزدهم

25 خرداد 99 --- --- --- ---

جلسه چهاردهم

1 تیر 99 --- --- --- ---

 

 

 

جلسه  /   درس

برنامه سازی سیستم

(مباحث ویژه)

ریاضی گسسته --- --- ---

جلسه اول

10 اردیبهشت 99 11 اردیبهشت 99 --- --- ---

جلسه دوم

--- 18 اردیبهشت 99 --- --- ---

جلسه سوم

--- 25 اردیبهشت 99 --- --- ---

جلسه چهارم

--- 1 خرداد 99 --- --- ---

جلسه پنجم

--- 22 خرداد 99 --- --- ---

جلسه ششم

--- 23 خرداد 99 --- --- ---

جلسه هفتم

  29 خرداد 99