وزارت علوم، تحقیقات و فناوری

موسسه آموزش عالی توس

غیر دولتی - غیر انتفاعی


فیلم های ضبط شده کلاسهای آنلاین گروه کامپیوتر نیمسال اول 99-1400

(کلاس هاي آنلاين گروه کامپيوتر مؤسسه آموزش عالی توس)

نیمسال اول 99-1400

 

جلسه  /   درس

کارگاه
برنامه نویســی پیشرفته
ساختمان داده ها و الگوریتم برنامه نویسی پیشرفته 2 زبان ماشین و اسمبلی

اصول طراحی

پایگاه داده ها

جلسه اول 9 مهر 99

6 مهر 99

4 مهر 99 1 مهر 99 13 مهر 99
جلسه دوم 16 مهر 99

12 مهر 99

14 مهر 99 8 مهر 99 15 مهر 99
جلسه سوم 23 مهر 99

13 مهر 99

19 مهر 99 12 مهر 99 20 مهر 99
جلسه چهارم 30 مهر 99

20 مهر 99

28 مهر 99 15 مهر 99 27 مهر 99

جلسه پنجم

7 آبان 99 27 مهر 99 3 آبان 99 19 مهر 99 30 مهر 99
جلسه ششم 21 آبان 99 11 آبان 99 10 آبان 99

22 مهر 99

18 آبان 99

جلسه هفتم

28 آبان 99 18 آبان 99 12 آبان 99 29 مهر 99 25 آبان 99

جلسه هشتم

11 آذر 99 25 آبان 99 17 آبان 99 3 آبان 99 27 آبان 99

جلسه نهم

19 آذر 99 2 آذر 99 24 آبان 99 17 آبان 99 2 آذر 99

جلسه دهم

26 آذر 99 9 آذر 99 26 آبان 99 20 آبان 99 9 آذر 99

جلسه یازدهم

3 دی 99 9آذر 99 1 آذر 99 27 آبان 99 11 آذر 99
جلسه دوازدهم 9 دی 99 23 آذر 99 10 آذر 99

1 آذر 99

16 آذر 99

جلسه سیزدهم

17 دی 99 30 آذر 99 15 آذر 99 4 آذر 99 23 آذر 99

جلسه چهاردهم

  7 دی 99 22 آذر 99 11 آذر 99 25 آذر 99
    14 دی 99

24 آذر 99

18 آذر 99 7 دی 99
     

29 آذر 99

25 آذر 99 9 دی 99
     

6 دی 99

29 آذر 99  
     

8 دی 99

2 دی 99  
      13 دی 99

9 دی 99

 
       

10 دی 99 

 
       

16 دی 99

 
       

20 دی 99

 
           

 

 

 

جلسه  /   درس

برنامه نویسی

مبتنی بر وب

گرافیک کامپیوتری 1

سیستم عامل

سخت افزار

مدارهای الکتریکی و الکترونیکی

جلسه اول

29 شهریور 99

3 مهر 99 3 مهر 99 13 مهر 99 15 مهر 99
جلسه دوم

6 مهر 99

8 مهر 99 3 مهر 99 16 مهر 99 22 مهر 99
جلسه سوم 13 مهر 99

15 مهر 99

8 مهر 99 20 مهر 99 23 مهر 99
جلسه چهارم 20 مهر 99

15 مهر 99

10 مهر 99 27 مهر 99 29 مهر 99
جلسه پنجم 20 مهر 99 22 مهر 99

10 مهر 99

30 مهر 99 20 آبان 99
جلسه ششم 27 مهر 99

29 مهر 99

22 مهر 99 11 آبان 99 21 آبان 99
جلسه هفتم 11 آبان 99 6 آبان 99

24 مهر 99

14 آبان 99 27 آبان 99
جلسه هشتم 19 آبان 99 15 آبان 99

24 مهر 99

28 آبان 99 4 آذر 99
جلسه نهم 2 آذر 99 20 آبان 99

1 آبان 99

2 آذر 99 25 آذر 99
جلسه دهم 9 آذر 99 27 آبان 99

15 آبان 99

12 آذر 99 3 دی 99

جلسه یازدهم

16 آذر 99 4 آذر 99 15 آبان 99 16 آذر 99 9 دی 99

جلسه دوازدهم

23 آذر 99 11 آذر 99 20 آبان 99 27 آذر 99  
جلسه سیزدهم 30 آذر 99 13 آذر 99

29 آبان 99

30 آذر 99  
جلسه چهاردهم 7 دی 99 18 اذر 99

29 آبان 99

20 دی99  
جلسه پانزدهم 14 دی 99 25 آذر 99

4 آذر 99

   
جلسه دوازدهم 21 دی 99 27 آذر 99

6 آذر 99

   
جلسه دوازدهم   2 دی 99

6 آذر 99

   
جلسه شانزدهم   9 دی 99

13 آذر 99

   
جلسه هفتدهم   11 دی 99

13 آذر 99

   
جلسه هجدهم   16 دی 99

18 آذر 99

   
     

20 آذر 99

   
     

20 آذر 99

   
     

27 آذر 99

   
     

27 آذر 99

   
     

2 دی 99

   
     

4 دی 99

   
     

4 دی 99

   
     

11 دی 99

   
     

11 دی 99

   
     

16 دی 99

   
     

18 دی 99

   
     

18دی 99

   
           

 

 

 

 

 

جلسه  /   درس

کارگاه شبکه های محلی کامپیوتر مهندسی اینترنت

هوش مصنوعی

ریاضی گسسته

---

جلسه اول 31 شهریور 99

21 مهر 99

30 شهریور 99 29 آبان 99  
جلسه دوم 7 مهر 99

28 مهر 99

6 مهر 99 11 آذر 99  
جلسه سوم 14 مهر 99

30 مهر 99

9 مهر 99 13 آذر 99  
جلسه چهارم 21 مهر 99

12 آبان 99

13 مهر 99 20 آذر 99  
جلسه پنجم 23 مهر 99

12 آبان 99

23 مهر 99 25 آذر 99  
جلسه ششم 28 مهر 99

19 آبان 99

27 مهر 99 27 آذر 99  
جلسه هفتم 30 مهر 99

26 آبان 99

7 آبان 99 2 دی 99  
جلسه هشتم 12 آبان 99

28 آبان 99

18 آبان 99 4 دی 99  
جلسه نهم 19 آبان 99

2 آذر 99

21 آبان 99 9 دی 99  
جلسه دهم 21 آبان 99 10 آذر 99

25 آبان 99

11 دی 99  

جلسه یازدهم

28 آبان 99 12 آذر 99 2 آذر 99 16 دی 99  

جلسه دوازدهم

1 دی 99 1 دی 99 5 آذر 99 18 دی 99  

 

3 دی 99 15 دی99 9 آذر 99    
     

19 آذر 99

   
     

23 آذر 99

   
     

30 آذر 99

   
     

3 دی 99

   

 

    7 دی 99    
     

14 دی 99

   
     

17 دی 99