وزارت علوم، تحقیقات و فناوری

موسسه آموزش عالی توس

غیر دولتی - غیر انتفاعی


آغاز به کار واحد دوره های آزاد آموزش عالی ( کالج ) موسسه آموزش عالی توس
موضوع: حوزه ریاست
تاریخ : 97/02/07

آغاز به کار واحد دوره های آزاد آموزش عالی ( کالج ) موسسه آموزش عالی توس

با معرفی آقای مهندس مومنی پور به عنوان مدیر دوره های  آموزش عالی آزاد ( کالج ) موسسه آموزش عالی توس این دوره ها از تاریخ 97/01/15 شروع به فعالیت کرد.