وزارت علوم، تحقیقات و فناوری

موسسه آموزش عالی توس

غیر دولتی - غیر انتفاعی


آموزش تخصصی نرم افزار رویت  REVIT
موضوع: امور پژوهشی, انجمن های علمی, اخبار و فعالیت ها
تاریخ : 98/10/26

دپارتمان هنر و معماری مرکز آموزش های عالی آزاد (کالج) موسسه آموزش عالی توس برگزار می کند:
 آموزش تخصصی نرم افزار رویت  REVIT
اطلاعات بیشتر در پوستر