وزارت علوم، تحقیقات و فناوری

موسسه آموزش عالی توس

غیر دولتی - غیر انتفاعی


آنتی ویروس Dr.Web
موضوع: فناوری اطلاعات
تاریخ : 97/10/02

اطلاعایه جهت نصب آنتی ویروس Dr.Web برروی سیستم های اساتید و همکاران محترم