وزارت علوم، تحقیقات و فناوری

موسسه آموزش عالی توس

غیر دولتی - غیر انتفاعی


آئین نامه جشنواره دانشجوی نمونه
موضوع: امور پژوهشی, امور دانشجویی
تاریخ : 98/07/06

آئین نامه جشنواره دانشجوی نمونه - مصوب وزارت علوم، تحقیقات و فناوری جهت بهره برداری دانشجویان و اساتید محترم

پیوست ها

نام فایل حجم
آئین نامه جشنواره دانشجوی نمون... 1.5 مگابایت دانلود