وزارت علوم، تحقیقات و فناوری

موسسه آموزش عالی توس

غیر دولتی - غیر انتفاعی


 آیین اختتامیه کارگاه (ورکشاپ) ساخت فضای سیال و داوری آثار دانشجویان معماری
موضوع: امور پژوهشی, اخبار و فعالیت ها
تاریخ : 97/12/19

 آیین اختتامیه کارگاه (ورکشاپ) ساخت فضای سیال و داوری آثار دانشجویان معماری
زمان: دوشنبه 97/12/20 ساعت 11 سالن اجتماعات موسسه آموزش عالی توس