وزارت علوم، تحقیقات و فناوری

موسسه آموزش عالی توس

غیر دولتی - غیر انتفاعی


اردوی زیارتی - معرفتی راهیان نور "ویژه دانشجویان"
موضوع: امور فرهنگی
تاریخ : 95/09/28

اردوی زیارتی - معرفتی راهیان نور "ویژه دانشجویان"

بازدید از مناطق عملیاتی هشت سال دفاع مقدس همراه با دانشجویان سراسر کشور

تاریخ اعزام:

برادران: 95/11/10

خواهران: 95/11/12

کلیه دانشجویان علاقمند می توانند تا 5 دیماه جهت ثبت نام و کسب اطلاعات بیشتر به امور فرهنگی و یا دفتر بسیج دانشجویی مراجعه نمایند.