وزارت علوم، تحقیقات و فناوری

موسسه آموزش عالی توس

غیر دولتی - غیر انتفاعی


اردو زیارتی امام رضا(ع)
موضوع: امور فرهنگی
تاریخ : 98/07/14

اردو زیارتی امام رضا(ع)

ویژه دانشجویان، پرسنل و اساتید محترم 

زمان بازدید: یکشنبه 21 مهرماه 98 

مهلت ثبت نام: تا چهارشنبه 17 مهرماه 98

(معاونت فرهنگی موسسه آموزش عالی توس)