وزارت علوم، تحقیقات و فناوری

موسسه آموزش عالی توس

غیر دولتی - غیر انتفاعی


از شمار دو چشم یک تن کم / وز شمار خرد هزاران بیش
موضوع: حوزه ریاست, امور فرهنگی
تاریخ : 97/02/03