وزارت علوم، تحقیقات و فناوری

موسسه آموزش عالی توس

غیر دولتی - غیر انتفاعی


اساتید راهنمای عمران گرایش حمل و نقل
موضوع: تحصیلات تکمیلی, کارشناسی ارشد عمران - حمل و نقل
تاریخ : 99/02/15

زمینه تحقیقاتی اساتید راهنمای عمران گرایش حمل و نقل


آقای دکتر سید محمد مهدی امیری پور


1 . برنامه ریزی سیستم های حمل و نقل همگانی
2 . تحلیل و ارزیابی سیستم های حمل و نقل
3 . مدل سازی حمل و نقل
4 . سیستم های هوشمند حمل و نقل

 

 


آقای دکتر مهدی محمودآبادی


1 . برنامه ریزی حمل و نقل
2 . ایمنی ترافیک
3 . برآورد تقاضای حمل و نقل
4 . حمل و نقل همگانی
5 . حمل و نقل هوشمند
6 . مباحث مربوط به ترافیک نظیر محاسبه ظرفیت، زمان سفر، حجم ترافیک، تابلوها و علائم ترافیکی و ...

 

 


آقای دکتر رضا نوروزی


1 . مدلسازی شبکه های حمل و نقل و نظریه های جریان ترافیک
2 . کاربرد محاسبات نرم در مدلسازی
3 . مدلسازی آماری و الگوریتم های داده کاوی
4 . الگوهای مکان یابی و جانمایی
5 . مدلهای تصمیم گیری چند معیاره ) MCDM )
6 . حمل و نقل هوشمند

پیوست ها

نام فایل حجم
زمینه تحقیقاتی اساتید راهنمای... 158.6 کیلوبایت دانلود