وزارت علوم، تحقیقات و فناوری

موسسه آموزش عالی توس

غیر دولتی - غیر انتفاعی


اسامی دانشجویانی که به علت غیبت بیش از حد مجاز (حذف 16/3) اجازه شرکت در جلسه امتحان پایان ترم را ندارند
موضوع: آموزش
تاریخ : 94/10/16

اسامی دانشجویانی که به علت غیبت بیش از حد مجاز (حذف 16/3) اجازه شرکت در جلسه امتحان پایان ترم را ندارند از طرف اداره آموزش اعلام گردید.

شماره دانشجویی

نام درس

9411210080

درک و بیان معماری 1

9114473127

مدیریت و تشکیلات کارگاه

9310012050

مدیریت و تشکیلات کارگاهی

9413105010

مقاومت مصالح

9423105015

مقاومت مصالح1 - تفسیر موضوعی قرآن

9423105010

مقاومت مصالح1 - تفسیر موضوعی قرآن

9423012012

عناصر جزئیات ساختمانی2

9217168229

ساختمان2

9217168241

ساختمان2

9320207011

مکانیک خاک

9310207064

مکانیک خاک

9413105003

مکانیک خاک و مهندسی پی

9212640119

تفسیرموضوعی قرآن

9320207014

تفسیرموضوعی قرآن

9411210275

تفسیرموضوعی قرآن

9411221965

برنامه نویسی کامپیوتر

9411221932

برنامه نویسی کامپیوتر

9411221966

برنامه نویسی کامپیوتر

9411221939

برنامه نویسی کامپیوتر

9423105001

طراحی معماری و شهرسازی

9320207014

اصول ومبانی معماری و شهرسازی

9212640119

طراحی معماری5