وزارت علوم، تحقیقات و فناوری

موسسه آموزش عالی توس

غیر دولتی - غیر انتفاعی


اطلاعيه شماره 1 طرح میهمانی دروس عملی و آزمایشگاهی دانشجویان دانشگاه ها و مراکز آموزش عالی دولتی و غیردولتی  (اداره كل امور دانشجويان داخل سازمان امور دانشجویان وزارت علوم، تحقیقات و فناوری)
موضوع: امور دانشجویی
تاریخ : 99/04/26

اطلاعيه شماره 1 طرح میهمانی دروس عملی و آزمایشگاهی دانشجویان دانشگاه ها و مراکز آموزش عالی دولتی و غیردولتی
(اداره كل امور دانشجويان داخل سازمان امور دانشجویان وزارت علوم، تحقیقات و فناوری)