وزارت علوم، تحقیقات و فناوری

موسسه آموزش عالی توس

غیر دولتی - غیر انتفاعی


 اطلاعیه اتمام زمان سنوات مجاز و عدم مشروطی
موضوع: آموزش
تاریخ : 99/01/16

 اطلاعیه اتمام زمان سنوات مجاز و عدم مشروطی

   آندسته از دانشجویانی که تعداد سنوات مجاز تحصیلی و مجوز عدم مشروطی آنها به پایان رسیده و با مراجعه به سایت امور دانشجویان ثبت اطلاعات نموده اند، حتمأ جهت ادامه فرآیند کمسیون موراد خاص دانشگاه فردوسی مشهد و با توجه به تایید اطلاعات توسط موسسه با مراجعه مجدد به پرتال خود در قسمت ویرایش اطلاعات و پرداخت مبلغ ثبت اطلاعات بصورت آنلاین امکان ادامه بررسی درخواست مجوز تحصیل را فراهم آورید.
 ( اداره آموزش موسسه‌ آموزش عالی توس)