وزارت علوم، تحقیقات و فناوری

موسسه آموزش عالی توس

غیر دولتی - غیر انتفاعی


اطلاعیه امور مالی
موضوع: حسابداری, اطلاعیه ها
تاریخ : 94/10/26

" اطلاعیه مهم "

قابل توجه کلیه دانشجویان

باتوجه به شروع  انتخاب واحد نیمسال دوم 95-94   تمامی دانشجویان می بایست  مبلغ 4/000/000 ریال (چهار میلیون ریال) بابت علی الحساب شهریه از طریق پرداخت الکترونیکی یا به حساب 29509 بانک تجارت شعبه دانشگاه فردوسی (کد شعبه4250) واریز و فیش مربوطه را تحویل حسابداری نمایند .

امور مالی