وزارت علوم، تحقیقات و فناوری

موسسه آموزش عالی توس

غیر دولتی - غیر انتفاعی


اطلاعیه امور مالی موسسه اموزش عالی توس در خصوص برخی ابهامات و مسائل در موضوع شهریه دانشجویی نیمسال دوم سال 99-98
موضوع: حسابداری, اطلاعیه ها
تاریخ : 99/03/19

اطلاعیه امور مالی موسسه اموزش عالی توس در خصوص برخی ابهامات و مسائل در موضوع شهریه دانشجویی نیمسال دوم سال 99-98
 ایمیل روابط عمومی موسسه آموزش عالی توس :  information@toos.ac.ir جهت ارسال درخواست های کتبی در صورت نیاز
(معاونت اداری، مالی موسسه آموزش عالی توس)