وزارت علوم، تحقیقات و فناوری

موسسه آموزش عالی توس

غیر دولتی - غیر انتفاعی


اطلاعیه انتخاب واحد نیمسال دوم سال تحصیلی 97-96
موضوع: آموزش
تاریخ : 96/11/07

دانشجويان زير قادر به انتخاب واحد نمي باشند:

1- دانشجوياني كه سنوات مجاز تحصيلي ايشان به اتمام رسيده است. (جهت درخواست سنوات تحصيلي به اداره آموزش مراجعه نمايند. در غير اينصورت دانشجوي انصراف از تحصيل شناخته مي شوند.)

2- دانشجويان ورودي سال 1396 كه كسري مدرك در پرونده خود دارند. (جهت تكميل پرونده به اداره آموزش مراجعه نمايند.)

3- دانشجويان اتباع كه مهلت تاريخ گذرنامه يا پاسپورت ايشان به پايان رسيده باشد.


موسسه آموزش عالی توس