وزارت علوم، تحقیقات و فناوری

موسسه آموزش عالی توس

غیر دولتی - غیر انتفاعی


اطلاعیه حذف دروس دانشجویان دارای غیبت غیرمجاز در نیمسال دوم سال تحصیلی 98-97
موضوع: آموزش, امور دانشجویی
تاریخ : 98/03/12

فوری : اطلاعیه حذف دروس دانشجویان دارای غیبت غیرمجاز در نیمسال دوم سال تحصیلی 98-97 و جلوگیری از شرکت در امتحانات دروس مربوطه