وزارت علوم، تحقیقات و فناوری

موسسه آموزش عالی توس

غیر دولتی - غیر انتفاعی


اطلاعیه فوری - قابل توجه کلیه بازیکنان تیم منتخب والیبال موسسه آموزش عالی توس
موضوع: امور دانشجویی, واحد تربیت بدنی
تاریخ : 98/10/01

 فوری - فوری
قابل توجه کلیه بازیکنان تیم منتخب والیبال موسسه آموزش عالی توس
با توجه به برگزاری مسابقه والیبال تیم موسسه امروز ساعت 16 با تیم موسسه آموزش عالی شاندیز
لطفاً بازیکنانی که بیمه ورزشی دارند حتماً امروز راس ساعت 15:30 دقیقه در مکان سالن ورزشی موسسه بینالود ( محل برگزاری مسابقات ) با خود همراه بیاورند.
(واحد تربیت بدنی موسسه اموزش عالی توس)