وزارت علوم، تحقیقات و فناوری

موسسه آموزش عالی توس

غیر دولتی - غیر انتفاعی


اطلاعیه فوری : لیست دانشجویانی که غیبت بیش از 3/16 داشته اند ( واحدآموزش موسسه آموزش عالی توس)
موضوع: آموزش
تاریخ : 98/10/22

اطلاعیه فوری : لیست دانشجویانی که غیبت بیش از 3/16 داشته اند ( واحدآموزش موسسه آموزش عالی توس)