وزارت علوم، تحقیقات و فناوری

موسسه آموزش عالی توس

غیر دولتی - غیر انتفاعی


اطلاعیه مهم مشروطی بیش از حدمجاز
موضوع: آموزش
تاریخ : 99/01/16

اطلاعیه مهم مشروطی بیش از حدمجاز

با توجه به مشروطی بیش از حدمجاز دانشجویان به شرح ذیل، به استحضار می‌رساند دانشجویانی که در نیمسال اول سال تحصیلی ۹۹-۱۳۹۸ مشروط شده‌اند و برای نیمسال دوم سال تحصیلی  ۹۹-۱۳۹۸ طبق آیین نامه بدلیل مشروطی بیش از حد مجاز وضعیت اخراجی دارند، بایدحداکثرتا تاریخ ۱۳۹۹/۰۱/۳۰ درخواست اعاده بتحصیل خود را در سامانه امور دانشجویان قسمت کمیسیون موارد خاص ثبت نام نمایند و شماره پیگیری را نزد خود نگهدارند و به کارشناسان آموزشی اعلام نمایند. بدیهی است این دانشجویان بدون مجوزکمیسیون، دانشجوی اخراجی شناخته خواهند شد و حق ادامه تحصیل را نخواهندداشت و عواقب ناشی از آن بعهده شخص دانشجو خواهد بود.
 لازم بذکر است این سامانه فقط تا تاریخ ۱۳۹۹/۰۱/۳۰درخواست‌های وارد شده را ترتیب اثر خواهد داد و بعد از تاریخ فوق سامانه غیرفعال خواهد شد و به درخواست ایشان رسیدگی نخواهد شد.
تعداد نیمسال‌های غیرمجاز مشروطی:
مقطع کاردانی و کارشناسی ناپیوسته
    ۲نیمسال و بیشتر
مقطع کارشناسی پيوسته
    ۳نیمسال و بیشتر
مقطع ارشد                                                                           
     ۲نیمسال و بیشتر
تذکر: دانشجویانی که در نیمسال اول سال تحصیلی ۱۳۹۸-۹۹ مشروط شده‌اند و با احتساب آن نیمسال جزء مشروطی غیرمجاز می‌باشند هرچه سریعتر اقدام فرمایند.
(اداره آموزش موسسه اموزش عالی توس)