وزارت علوم، تحقیقات و فناوری

موسسه آموزش عالی توس

غیر دولتی - غیر انتفاعی


اطلاعیه مهم مشروطی بیش از حدمجاز
موضوع: آموزش
تاریخ : 99/06/13

اطلاعیه مهم مشروطی بیش از حدمجاز

با توجه به مشروطی بیش از حدمجاز دانشجویان به شرح ذیل، به استحضار می‌رساند دانشجویانی که در نیمسال دوم سال تحصیلی ۹۹-۱۳۹۸ مشروط شده‌اند و برای نیمسال اول سال تحصیلی  ۱۳۹۹-۱۴۰۰ طبق آیین نامه بدلیل مشروطی بیش از حد مجاز وضعیت اخراجی دارند، بایدحداکثرتا تاریخ ۱۳۹۹/۰۶/۲۵ درخواست اعاده بتحصیل و وضعیت آموزشی خود را از کارشناسان اداره آموزشی(آقایان اعظمی و حضرتیان)جویا شوند تا راهنمایی لازم جهت بازگشت بتحصیل را دریافت نمایند. بدیهی است این دانشجویان بدون مجوزکمیسیون، دانشجوی اخراجی شناخته خواهند شد و حق ادامه تحصیل را نخواهندداشت و عواقب ناشی از آن بعهده شخص دانشجو خواهد بود.
تعداد نیمسال‌های غیرمجاز مشروطی:
-مقطع کاردانی و کارشناسی ناپیوسته
    ۲نیمسال و بیشتر
-مقطع کارشناسی پيوسته
    ۳نیمسال و بیشتر
-مقطع ارشد                                                                           
     ۲نیمسال و بیشتر
(اداره آموزش موسسه اموزش عالی توس)