وزارت علوم، تحقیقات و فناوری

موسسه آموزش عالی توس

غیر دولتی - غیر انتفاعی


اطلاعیه مهم
موضوع: آموزش
تاریخ : 98/12/07

قابل توجه دانشجویان عزیز:
 حذف و اضافه اینترنتی از روز شنبه مورخ ۳ اسفندماه آغاز گردیده است و تا روز پنج‌شنبه مورخ ۸ اسفندماه مطابق تقویم آموزشی ادامه دارد.
دانشجویان عزیز از طریق پرتال آموزشی در قسمت حذف و اضافه میتوانند دو درس را حذف و دو درس را اضافه نمایند.
(واحد آموزش موسسه‌ آموزش عالی توس )