وزارت علوم، تحقیقات و فناوری

موسسه آموزش عالی توس

غیر دولتی - غیر انتفاعی


اطلاعیه مهم
موضوع: امور پژوهشی, کتابخانه
تاریخ : 98/12/18

 به دلیل پیشگیری از انتقال ویروس کرونا و نبودن شیوه های استاندارد مشخص در جهت جلوگیری از انتشار آن در خصوص منابع چاپی، هر گونه تحویل و امانت منابع چاپی تا بعد از تعطیلات نوروزی امکان پذیر نمی باشد؛
  شایان ذکر است تاریخ بازگشت تمامی منابع در دست امانت به صورت خودکار تا 31 فروردین 99 تمدید شد.
(معاونت پژوهش و فناوری موسسه آموزش عالی توس)