وزارت علوم، تحقیقات و فناوری

موسسه آموزش عالی توس

غیر دولتی - غیر انتفاعی


اطلاعیه پذیرش بدون آزمون استعداد های درخشان رشته مهندسی عمران گرایش مدیریت ساخت  مقطع کارشناسی ارشد
موضوع: آموزش
تاریخ : 96/08/23

اطلاعیه پذیرش بدون آزمون استعداد های درخشان رشته مهندسی عمران گرایش مدیریت ساخت

مقطع کارشناسی ارشد

 

عطف به بخشنامه شماره 69603 مورخ 96/08/20 به اطلاع می رساند:

مؤسسه آموزش عالی توس در رشته مهندسی عمران گرایش مدیریت ساخت بر اساس آئین نامه شماره 77948/21 مورخ 93/05/05 دانشجو می پذیرد.

دانشجویان محترم با در دست داشتن معرفی نامه از دانشگاه/ مؤسسه محل اخذ مدرک تحصیلی کارشناسی تا تاریخ 96/09/15 به اداره آموزش مؤسسه آموزش عالی توس مراجعه نمایند.

اداره آموزش