وزارت علوم، تحقیقات و فناوری

موسسه آموزش عالی توس

غیر دولتی - غیر انتفاعی


اولین جلسه کارگاه مهارت های زندگی
موضوع: امور دانشجویی
تاریخ : 94/09/17

اولین جلسه کارگاه "مهارت های زندگیویژه مجردین با سخنرانی جناب آقای جوادی در روز دوشنبه 23 آذرماه ساعت 12 برگزار می گردد.