وزارت علوم، تحقیقات و فناوری

موسسه آموزش عالی توس

غیر دولتی - غیر انتفاعی


اولین کنفرانس بین المللی فناوری اطلاعات، دولت الکترونیک و شهر هوشمند
موضوع: حوزه ریاست, امور پژوهشی, فناوری اطلاعات, اسلایدر صفحه اصلی
تاریخ : 96/12/19