وزارت علوم، تحقیقات و فناوری

موسسه آموزش عالی توس

غیر دولتی - غیر انتفاعی


بازتاب تصویری  کنفرانس بین المللی فناوری اطلاعات، دولت الکترونیک و شهر هوشمند / روزنامه قدس
موضوع: حوزه ریاست, امور پژوهشی, فناوری اطلاعات
تاریخ : 96/12/19

کنفرانس بین المللی فناوری اطلاعات دولت الکترونیک

علی هوشمند - کشورهای در حال توسعه بالاخص ایران برای پاسخ گویی به نیازهای توسعه خود باید در دست یابی به تکنولوژی اطلاعات و ارتباطات اصرار ورزیده و عقب نشینی نکند. با این هدف کنفرانس فناوری اطلاعات دولت الکترونیک و شهر هوشمند در محل هتل میثاق مشهد برگزار شد .

لینک تصاویر:

http://www.qudsonline.ir/photo/592266/%DA%A9%D9%86%D9%81%D8%B1%D8%A7%D9%86%D8%B3-%D8%A8%DB%8C%D9%86-%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%84%D9%84%DB%8C-%D9%81%D9%86%D8%A7%D9%88%D8%B1%DB%8C-%D8%A7%D8%B7%D9%84%D8%A7%D8%B9%D8%A7%D8%AA-%D8%AF%D9%88%D9%84%D8%AA-%D8%A7%D9%84%DA%A9%D8%AA%D8%B1%D9%88%D9%86%DB%8C%DA%A9-%D8%B9%DA%A9%D8%B3-%D8%AE%D8%A8%D8%B1%DB%8C