وزارت علوم، تحقیقات و فناوری

موسسه آموزش عالی توس

غیر دولتی - غیر انتفاعی


بازدید از تصفیه خانه آب و فاضلاب ویژه دانشجویان رشته عمران
موضوع: امور پژوهشی
تاریخ : 94/08/26

بازدیدی از تصفیه خانه آب و فاضلاب سازمان آب در تاریخ سه شنبه 9/3 ساعت 8 صبح انجام می شود ،دانشجویانی که تمایل به شرکت در این بازدید را دارند حداکثر تا تاریخ 8/27 برای ثبت نام به سرکار خانم مهندس آفرنده مراجعه نمایند.