وزارت علوم، تحقیقات و فناوری

موسسه آموزش عالی توس

غیر دولتی - غیر انتفاعی


بازدید از خط تولید کارخانه ویژه دانشجویان رشته صنایع
موضوع: امور پژوهشی
تاریخ : 94/08/26

بازدید از خط تولید کارخانه هومان فن آور آریا ویژه  دانشجویان رشته صنایع