وزارت علوم، تحقیقات و فناوری

موسسه آموزش عالی توس

غیر دولتی - غیر انتفاعی


بازدید جناب آقای دکتر عبداللهی نژاد ریاست محترم هیات موسس از ستاد ثبت نام
موضوع: حوزه ریاست
تاریخ : 95/06/16

بازدید ریاست محترم هیات موسس از ستاد ثبت نام

جناب آقای دکتر عبداللهی نژاد ریاست محترم هیات موسس با همراهی سرپرست محترم موسسه جناب آقای امینیان از ستاد ثبت نام موسسه آموزش عالی توس بازدید نمودند.