وزارت علوم، تحقیقات و فناوری

موسسه آموزش عالی توس

غیر دولتی - غیر انتفاعی


بازدید علمی از سد بتنی دو قوسی طرق
موضوع: امور فرهنگی
تاریخ : 98/02/15

# ظرفیت محدود #
 آغاز ثبت نام از دانشجویان گروه عمران جهت بازدید علمی از سد بتنی دو قوسی طرق (انجمن علمي عمران موسسه آموزش عالی توس)