وزارت علوم، تحقیقات و فناوری

موسسه آموزش عالی توس

غیر دولتی - غیر انتفاعی


بازدید علمی از شرکت شیشه ایمنی شرق (دانشجویان رشته های عمران و صنایع)
موضوع: امور پژوهشی, امور دانشجویی, امور دانشجویی, معاونت پژوهشی, اخبار و فعالیت ها
تاریخ : 97/10/01

بازدید علمی از شرکت شیشه ایمنی شرق مخصوص دانشجویان رشته های عمران و صنایع

جهت ثبت نام، مشخصات خود را به دبیر انجمن علمی عمران تحویل نمایید.