وزارت علوم، تحقیقات و فناوری

موسسه آموزش عالی توس

غیر دولتی - غیر انتفاعی


بازدید علمی دانشجویان عمران از سازمان حمل و نقل و ترافیک شهرداری مشهد
موضوع: امور فرهنگی, انجمنهای علمی
تاریخ : 98/02/25