وزارت علوم، تحقیقات و فناوری

موسسه آموزش عالی توس

غیر دولتی - غیر انتفاعی


بازدید علمی دانشجویان عمران از سد بتنی دو قوسی طرق
موضوع: امور دانشجویی, انجمنهای علمی, اخبار و فعالیت ها
تاریخ : 98/02/24

گزارش تصویری از بازديد علمي دانشجويان و اساتید گروه عمران از سد بتنی طرق ( انجمن علمی گروه عمران موسسه آموزش عالی توس) شنبه 1398/02/21