وزارت علوم، تحقیقات و فناوری

موسسه آموزش عالی توس

غیر دولتی - غیر انتفاعی


بازدید علمی دانشجویان گروه صنایع از کارخانجات تولیدی خوشگوار مشهد
موضوع: امور فرهنگی, اخبار و فعالیت ها
تاریخ : 98/02/11

بازدید علمی دانشجویان گروه صنایع از کارخانجات تولیدی خوشگوار مشهد در شهرک صنعتی توس

دوشنبه 98/2/9 ( گروه صنایع موسسه آموزش عالی توس)