وزارت علوم، تحقیقات و فناوری

موسسه آموزش عالی توس

غیر دولتی - غیر انتفاعی


بازدید مسئولین از ستاد ثبت نام
موضوع: حوزه ریاست
تاریخ : 95/06/14

جناب آقای دکتر نقیب زاده عضو محترم هیات موسس با همراهی جناب آقای مهندس امینیان سرپرست موسسه آموزش عالی توس و جناب آقای افتخاری مدیر امور اداری، مالی و برنامه ریزی مجموعه از مراحل ثبت نام کارشناسی ارشد و ستاد ثبت نام بازدید نمودند.