وزارت علوم، تحقیقات و فناوری

موسسه آموزش عالی توس

غیر دولتی - غیر انتفاعی


بازدید معاونین آموزشی و فرهنگی از روند امتحانات
موضوع: حوزه ریاست
تاریخ : 96/11/02

بازدید سرکار خانم دکتر سرسرابی ( معاون آموزش و تحصیلات تکمیلی ) و حاج آقای شجاع ( معاون فرهنگی و اجتماعی ) از روند برگزاری  امتحانات نیمسال اول 97-96 در سالن اجتماعات موسسه آموزش عالی توس انجام گردید.