وزارت علوم، تحقیقات و فناوری

موسسه آموزش عالی توس

غیر دولتی - غیر انتفاعی


بازدید هیات نظارت، ارزیابی و تضمین کیفیت استان خراسان از موسسه آموزش عالی توس
موضوع: حوزه ریاست, آموزش
تاریخ : 97/12/12

بازدید جناب آقای دکتر جعفری ثانی دبیر محترم هیات نظارت، ارزیابی و تضمین کیفیت استان خراسان به همراه هیات محترم همراه از موسسه آموزش عالی توس در روز شنبه مورخ 97/12/11  از ساعت 9:30 صبح الی 13 انجام گردید.
در این بازدید اعضای محترم دفتر هیات نظارت، ارزیابی و نظارت، از کلیه حوزه های مدیریتی موسسه اعم از آموزش، کارگزینی، فرهنگی، واحد کتابخانه و ... و همچنین کلیه قسمت های آموزشی و رفاهی اعم از کلاس ها، آتلیه ها، کارگاهها و آزمایشگاه، سالن اجتماعات و مخصوصاً سلف ها و سالن های مطالعه و نمازخانه بازدید به عمل آوردند و پس از مصاحبه های میدانی با دانشجویان عزیز موسسه، نقطه نظرات آنان گزارش گردید که مورد بررسی قرار خواهد گرفت.