وزارت علوم، تحقیقات و فناوری

موسسه آموزش عالی توس

غیر دولتی - غیر انتفاعی


برنامه حضور مشاورین موسسه اموزش عالی توس در ترم جاری
موضوع: امور فرهنگی, امور دانشجویی
تاریخ : 97/12/08

برنامه حضور مشاورین موسسه اموزش عالی توس در ترم جاری
دانشجویان و کارکنان می توانند به صورت  رایگان از خدمات مشاوره استفاده نمایند.